Felvételi, beiskolázás

Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikum 

3529 Miskolc, Szigethy Mihály u. 8.

OM : 203391, telephelykód : 001

Levelezési címünk: 3515 Miskolc-Egyetemváros Pf.: 1

Telefon:(46)555-376,508-095 Fax: 507-980

Információ: mail@ferenczi.hu

Felnőttképzési nyilvántatási szám: 05/0100/04 

Nyitvatartási idő:

H-P 6:00-18:00

Ügyfélfogadási rend:

Kedd 7:30-15:30

Csütörtök 7:30-15:30

Tanítási szünetekben

Nyitvatartási idő:

H-P 7:00-16:00

Ügyfélfogadási rend:

Szerda 8:00-12:00

Elérhetőségeink
Thursday, 08 August 2019 20:29

Felvételi tájékoztatónk

 

A Miskolci Egyetem

Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikum

Felvételi Tájékoztatója

a 2022/2023-as tanévre

 

 

Intézmény neve:                               Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikum

Intézmény OM kódja:                     203391

Feladatellátási hely kódja:               001

Intézmény címe:                               3529 Miskolc, Szigethy Mihály utca 8.

Intézmény honlapja:                        www.ferenczi.hu

Telefonszám                                     06-46/555-376

Fax                                                    06-46/507-980

E-mail                                                mail@ferenczi.hu, ferenczi@uni-miskolc.hu

Intézményvezető neve                      Baranyiné Jászfalvi Marianna

E-mail címe                                       mail@ferenczi.hu, ferenczi@uni-miskolc.hu

 

Az iskola rövid bemutatása

A Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikum több, mint 60 éves múltra visszatekintő intézmény. Mint az ország legnagyobb egészségügyi oktatási intézménye, szakmastruktúrájának alakításával mindig az igényeknek megfelelő szakembereket képezte és képzi a város és a megye egészségügyi és szociális intézményei számára.

Az intézmény valamennyi tanára jól felkészült, innovatív, fejlődésre képes. A magas színvonalú oktató-nevelő munkát mutatják a következő eredmények:

- 2002. Közoktatás Minőségéért Díj Kiválóság Kategóriájának Bronz Fokozata.

- 2007. Miskolc Város Nívódíja.

- 2016. Magyar Ápolók Napján az iskolai szakmai munkáért Miniszteri Elismerő Oklevél.

Iskolánk tantestülete a magas szintű ismeretközvetítés mellett kiemelten fontosnak tartja tanulóinknál az értelem és érzelem egyensúlyát, az „én harmóniáját”.

Nyílt napot az iskolában a rendkívüli helyzetre való tekintettel ebben az évben személyes jelenléttel nem szervezünk, az intézmény szakmai kínálatáról és a diákéletről szóló image filmünk a honlapunkon tekinthető meg. (www.ferenczi.hu)

 

 

 

 

 

 

TECHNIKUMI osztályok

ágazati képzés (9-13. évfolyam, vagy 13-14. évfolyam)

Jogszabályi előírások:

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 50. §. (1) – (2) bekezdése;

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési, oktatási intézmények működéséről;

27/2020 (VIII.11.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete;

2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről;

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

Iskolánk tanulmányi területei és azok kódjai:

 

0110    Egészségügyi asszisztens - 1 osztály

A szakma azonosító száma: 5 0913 03 02

 

A szakképzésbe történő belépés feltételei

Iskolai előképzettség:

Alapfokú iskolai végzettség 5 éves képzés esetén

Érettségi vizsga 2 éves képzés esetén

Alkalmassági követelmények

Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: Szükséges

Pályaalkalmassági vizsgálat:

Gyógyszertári asszisztens: Nem szükséges

 Radiográfiai asszisztens: Szükséges

Matematikai ismeretek megfelelő alkalmazása (alapműveletek, százalék, törtek, mértékegységek ismerete, átváltása). Jó megfigyelőképesség, alapvető összefüggések meglátása. Megfelelő kommunikáció szóban és írásban (érthető beszéd, képes a tapasztalatait megfogalmazni, figyelembe veszi mások véleményét, megérti és visszaadja az írásban vagy szóban kapott információt, olvasható írás, szöveg pontos leírása, rövid szöveg alkotása). Alapvető viselkedési normák betartása. Kizáró tényezők: jelentősen korlátozott kommunikációs képesség, a magyar nyelv elemi szintű ismeretének hiánya.

A középiskolai évfolyamok elvégzésekor az érettségi, valamint technikus vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető meg: Egészségügyi asszisztens

Szakmairány: Gyógyszertári asszisztens vagy Radiográfiai asszisztens

Jellemző tevékenységek, a munkaterület leírása:

Gyógyszertári asszisztens

A gyógyszertári asszisztens a gyógyszerellátás területén foglalkoztatott egészségügyi szakember, aki gyógyszerész irányítása mellett vesz részt a gyógyszerellátásban. Segíti a gyógyszerész munkáját a gyógyszertárakban, gyógyszerkészítő laboratóriumokban, gyógyszerraktárakban, gyógyszer-nagykereskedelemben és kórházakban. A gyógyszertári asszisztens gyógyszertechnológia, ügyviteli, gazdálkodási résztevékenységeket végez. Laboratóriumi munkafolyamatokban segédkezik, gyógyszerkészítésnél közreműködik, gyógyszerformákat önállóan kialakít, raktározási és tárolási feladatokat végez, ügyviteli, adminisztratív feladatokat lát el.

Radiográfiai asszisztens

A radiográfiai asszisztens diagnosztikai és terápiás betegellátás területén tevékenykedik, csapat tagjaként, szakorvos, vagy diplomás képalkotó diagnoszta irányításával. Munkáját hivatásként gyakorolja, betartja etikai normáit. A hivatásához szükséges kommunikációs készséggel rendelkezik, segíti az ellátásra kerülő egyén szükségleteinek kielégítését, prevenciós feladatokat lát el. Kompetenciájának megfelelően egészségnevelést és betegedukációt végez.

A vizsgálati kérőlapoknak megfelelően képi diagnosztikai vizsgálatokat végez, részben önállóan, részben orvosi utasításra, valamint diagnosztikus és terápiás eljárások során a beteget előkészíti, a vizsgálatoknál asszisztál.

Invazív beavatkozásokhoz ellenőrzi, előkészíti a kontrasztanyagokat, készenléti gyógyszereket, eszközöket. A vizsgálat alatt folyamatosan monitorozza a beteget, az észlelt elváltozásokat azonnal jelzi szakmai felettesének és haladéktalanul megkezdi a kontrasztanyag szövődmények elhárítását.

Munkája során fertőtlenítő eljárásokat alkalmaz, a higiénés előírásokat betartja és betartatja.

Kikérdezi a beteget a vizsgálattal összefüggő anamnesztikus adatokról (korábbi, vagy jelenlegi betegségeiről, szedett gyógyszereiről, esetleges korábbi allergiás reakciókról), valamint a beteg állapotáról. Tájékoztatja a beteget a vizsgálat előkészületeiről, vizsgálat menetéről, és a vizsgálat utáni teendőkről. Folyamatoson bővíti szakmai tudását, szakmai konferenciákon részt vesz.

 

0220 – Gyakorló ápoló – 1 osztály

A szakma azonosító száma: 5 0913 03 04

 

A szakképzésbe történő belépés feltételei

Iskolai előképzettség:

Alapfokú iskolai végzettség 5 éves képzés esetén

Érettségi vizsga 2 éves képzés esetén

Alkalmassági követelmények

Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: Szükséges.

Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálat elvégzése, a 40/2004. (IV.26.) ESZCSM rendeletben foglaltak szerint (az egészségügyi tevékenységre való alkalmasságot kizáró korlátozások figyelembevételével)

A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 4. §. (3) a pontjában meghatározott szakmai alkalmassági vizsgálat.

Pályaalkalmassági vizsgálat: Szükséges.

Pszichikai alkalmassági vizsgálat: pszichés egyensúly megléte, devianciák hiánya, intellektuális képességek megléte, figyelmi képességek megfelelősége, személyiségi sajátosságok megfelelősége, pályamotiváció megfelelősége

 

A középiskolai évfolyamok elvégzésekor az érettségi, valamint technikus vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető meg: Gyakorló ápoló

Jellemző tevékenységek, a munkaterület leírása:

A képzés célja, a fekvő és járó beteg ellátásban tevékenykedő olyan szakember képzése, aki felismeri a beteg szükségletei szerinti igényeit, és képes azt annak fontossági sorrendjének megfelelően kielégíteni. Tevékenysége során alapápolási és asszisztensi feladatokat lát el, felismeri a megváltozott fiziológiai szükségletekkel rendelkező állapotokat és segíti a különböző életkorú beteg embert fiziológiás és magasabb rendű szükségletei kielégítésében. Eszközöket készít elő a különböző eszközös és laboratóriumi vizsgálatokhoz, diagnosztikus és terápiás beavatkozásokhoz, kivitelezésükben segítséget nyújt az egészségügyi team tagjainak. Megfigyeli, értelmezi, dokumentálja a beteg tüneteit, jelzi a fiziológiástól eltérőket, felismeri az életet veszélyeztető paramétereket. Szükség esetén megkezdi az újraélesztést. Sürgős és fenyegető esetet észlel, beavatkozik, asszisztál, fájdalmat felismer, mér és beavatkozik az utasításnak megfelelően. Megfelelően kommunikál a beteggel, a hozzátartozókkal, valamint az ellátó team tagjaival.

0330 – Mentőápoló – 1 osztály

A szakma azonosító száma: 5 0913 03 11

A szakképzésbe történő belépés feltételei

Iskolai előképzettség:

Alapfokú iskolai végzettség 5 éves képzés esetén

Érettségi vizsga 2 éves képzés esetén

Alkalmassági követelmények

Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: Szükséges.

Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálat elvégzése, a 40/2004. (IV.26.) ESZCSM rendeletben foglaltak szerint (az egészségügyi tevékenységre való alkalmasságot kizáró korlátozások figyelembevételével)

A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 4. §. (3) a pontjában meghatározott szakmai alkalmassági vizsgálat.

Pályaalkalmassági vizsgálat: Szükséges.

 Matematikai ismeretek megfelelő alkalmazása (alapműveletek, százalék, törtek, mértékegységek ismerete, átváltása).  Jó megfigyelőképesség, alapvető összefüggések meglátása. Megfelelő kommunikáció szóban és írásban (érthető beszéd, képes a tapasztalatait megfogalmazni, figyelembe veszi mások véleményét, megérti és visszaadja az írásban vagy szóban kapott információt, olvasható írás, szöveg pontos leírása, rövid szöveg alkotása).

 Alapvető viselkedési normák betartása.

Pszichikai alkalmassági vizsgálat: pszichés egyensúly megléte, devianciák hiánya, intellektuális képességek megléte, figyelmi képességek megfelelősége, személyiségi sajátosságok megfelelősége, pályamotiváció megfelelősége

 Vizsgálandó személyiségjegyek: önismeret, önkontroll, szabálytudat, felelősségtudat, empátia, együttműködés.

Kizáró tényezők: Diszkalkulia, diszgráfia, korlátozott kommunikációs képesség, a magyar nyelv legalább B2 szintű ismeretének hiánya.

 

A középiskolai évfolyamok elvégzésekor az érettségi, valamint technikus vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető meg: Mentőápoló

 

Jellemző tevékenységek, a munkaterület leírása:

A mentőápoló munkáját hivatásként az etikai normák betartásával gyakorolja, átfogó anatómiai-, élettani és klinikumi ismeretekkel rendelkezik. Előkészít és segédkezik diagnosztikus és terápiás eljárásoknál. Megfelelően kommunikál a beteggel, a hozzátartozókkal, valamint az ellátó team tagjaival. Részt vesz a leendő munkatársak gyakorlati oktatásában Tevékenységét a biztonságos és minőségi betegellátás szempontjainak figyelembevételével, a jogi és etikai normák betartásával végzi. Papír alapú és elektronikus egészségügyi dokumentációt vezet a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Folyamatosan bővíti tudását szakmai képzéseken, továbbképzéseken.

Önállóan, vagy team-munkában minőségi, holisztikus szemléletű ellátást biztosít. A sürgősségi betegellátás területén önállóan és csapatban, elsősorban az állami mentőszolgálatnál és sürgősségi osztályon, hivatástudattal és elkötelezetten sürgősségi ellátásban részesíti, valamint menti a betegeket és a sérülteket. Kivonuló mentőtevékenységét az állami mentőszolgálat szabványos eljárásrendjein alapulóan, sürgősségi osztályos tevékenységét a szakmai protokollok előírásai alapján empatikusan, higgadtan, precízen, valamint a betegek iránti elkötelezett felelősség-vállalással végzi.

A beteg/sérült állapotának felmérését, osztályozását, állapotváltozásának megfigyelését és észlelését - jelentős részben - a nyilvánosság előtt végzi. A bajbajutottak feltalálási helyén, vagy mentőjárművel történő szállítása közben, illetve sürgősségi osztályon alapszintű sürgősségi ellátást nyújt, emelt szintű ellátásban asszisztál, mentéstechnikai eszközöket, illetve betegszállítási és mozgatási technikákat alkalmaz, mentés-, és betegszállítás szervezési folyamatokban, valamint katasztrófahelyzetek és tömeges események felszámolásában közreműködik.

 

0440 - Rehabilitációs terapeuta – 1 osztály

A szakma azonosító száma: 5 0923 03 09

 

A szakképzésbe történő belépés feltételei

Iskolai előképzettség:

Alapfokú iskolai végzettség 5 éves képzés esetén

Érettségi vizsga 2 éves képzés esetén

Alkalmassági követelmények

Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: Szükséges

A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 4. §. (3) a pontjában meghatározott  szakmai alkalmassági vizsgálat.

Minden tanulást akadályozó, befolyásoló, nehezítő tényezőktől való mentesség. A szakma elsajátításának feltétele, kellően rövid, ápolt körmök (a köröm nem érhet túl az ujjbegyeken), körömlakk és műköröm használata nem megengedett!

Pályaalkalmassági vizsgálat: Szükséges

Kizáró feltételek: A fizikai és szellemi (mentális, pszichés) teljesítő képességet, az érzékszervek működését (látás, hallás), a kommunikációt korlátozó megbetegedések, allergia-, epilepszia, kéz idült bőrbetegségei, színlátási zavar.

Alkalmassági követelmények a 40/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet alapján

A középiskolai évfolyamok elvégzésekor az érettségi, valamint technikus vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető meg: Rehabilitációs terapeuta

Szakmairány: Gyógymasszőr vagy Fizioterápiás asszisztens

Jellemző tevékenységek, a munkaterület leírása:

Gyógymasszőr

A gyógymasszőr a masszázst egészséges embereken frissítő, wellness célzattal alkalmazza. Részt vesz a betegek rehabilitálásának folyamatában szakorvos utasítására és felügyelete mellett, diagnózis alapján rendszerint egyéb fizioterápiás eljárások mellett kúraszerűen kombinálva végzi tevékenységét. Betegségspecifikus gyógymasszázst, reflexzóna masszázst ízületi passzív mozgatást, nyirokmasszázst végez. Rehabilitációs team tagjaként együttműködik az orvossal, a gyógytornásszal, a fizioterápiás asszisztenssel a betegek (páciensek) gyógyulása, rehabilitációja érdekében. Gyógyfürdőkben, szállodákban, wellness és fitness központokban svédmasszázst, frissítő aromaterápiás masszázst, wellness masszázsokat, gyógymasszázst és fizioterápiás kezeléseket végez.

 

Fizioterápiás asszisztens

A fizioterápiás asszisztens a természetben előforduló, elsősorban fizikai és kémiai energiával gyógyítja a mozgásszervi, bel-, bőrgyógyászati és neurológiai kórképekben szenvedőket. Elektroterápiát, ezen belül kis-, közép- és nagyfrekvenciás kezeléseket végez, mechanoterápiás, mágnes-, inhalációs- és fénykezeléseket alkalmaz. Aktív részese a hidro-, balneo-, klímaterápiás gyógyításnak is. Munkáját önállóan, a rehabilitációs team tagjaként a szakorvos utasítására a gyógytornász és a gyógymasszőr mellet végzi. A rehabilitációs tevékenysége mellett munkájához szorosan kapcsolódva betegedukációt végez. A fizioterápiás asszisztensek kórházakban, rendelőintézetekben, otthonápolási szolgálatoknál, vagy gyógyfürdőkben, wellness-fitness centrumokban, szállodákban dolgoznak.

0770 – Kisgyermek gondozó-, nevelő – 2 osztály

A szakma azonosító száma: 5 0922 22 02

A szakképzésbe történő belépés feltételei

Iskolai előképzettség:

Alapfokú iskolai végzettség 5 éves képzés esetén

Érettségi vizsga 2 éves képzés esetén

Alkalmassági követelmények

Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: Szükséges

Pályaalkalmassági vizsgálat: Szükséges

A középiskolai évfolyamok elvégzésekor az érettségi, valamint technikus vizsga letételével a következő szakképesítések szerezhetők meg: Kisgyermekgondozó, -nevelő

 

Jellemző tevékenységek, a munkaterület leírása:

A kisgyermekgondozó, -nevelő a 0-3 éves korú gyermekek nevelését – gondozását az erre a korosztályra szakosodott gyermekintézményekben önállóan végzi. Felelősséget vállal a rábízott kisgyermekekért, a nevelés folyamatában hozott döntéseiért és nevelői tevékenységének következményeiért. A nevelésben partnerként támogatja a szülőt. Empátiával képes fordulni a gyermekekhez és családjaikhoz, szakmai felkészültsége alapján, kongruensen tudja a családok felé közvetíteni a szakmai ismereteit. Egészséges életmódra nevel. Fejleszti a társas kompetenciákat, csoportnormákat. A kisgyermek igényeihez igazodó közös tevékenység során élményeket, viselkedési és helyzetmegoldási mintákat nyújt, az önálló próbálkozást és a kreativitást támogatja. Fejlődési és magatartászavarok észlelése esetén bevonja a megfelelő szakembereket. A gyermek fejlődésének rögzítésére digitálisan, esetenként manuálisan dokumentációt vezet.

A felvételi eljárás rendje:

 

Központi írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyarból 50 %-ban, az általános iskolából hozott eredmények (7. év vége és 8. félév magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika,  biológia tantárgyak osztályzatai) pontjai alapján 25 %-ban számít a felvételi pontokba, valamint a szóbeli meghallgatás 25 %-ban kerül beszámításra.

Központi írásbeli eredménye - max. 50 pont:

80 – 100 = 50 pont; 60 – 79 = 40 pont; 40 – 59 = 30 pont; 20 – 39 = 20 pont; - 19 = 10 pont; Hozott pontok (max. 25 pont) 4,75 – 5,00 = 25 pont; 4,25 – 4,75 = 20 pont; 3,75 –4,25 = 15 pont; 3,25 – 3,75 = 10 pont; 2,75 – 3,25 = 5 pont; - 2,75 = 0 pont;

Elbeszélgetés - max. 25 pont:

A szóbeli elbeszélgetés az iskola Szakmai Programjában meghatározott követelményekre épülő témakörei és kérdései alapján, két fő pedagógusból álló bizottság előtt történik. Amennyiben a szóbeli elbeszélgetésen alapos indok miatt nem tud részt venni a tanuló, számukra pót-szóbeli elbeszélgetési időpont kerül kijelölésre.

Fentiek alapján összesen 100 pont szerezhető a felvételi eljárás során.

A felvételizők rangsorolása az elért pontszám alapján történik. Az azonos pontszámot elért tanulók rangsorolását az iskola a következő elvek szerint végzi:

1. Aki a központi írásbeli felvételin több pontot szerzett

2. Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanuló

3. Lakóhelye vagy tartózkodási helye Miskolc

4. Akinek testvére iskolánk tanulója (volt)

Központi írásbeli vizsga: 2022. január 22-én 10 órától (Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikum, 3529 Miskolc, Szigethy M. u. 8.)

Pótló írásbeli vizsga: (csak azon tanulók részére, akik alapos ok miatt nem tudtak részt venni az előzőn): 2021. január 27-én 14 órától

Szóbeli elbeszélgetés: 2022. február 28-án 12.00 órától (Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikum, 3529 Miskolc, Szigethy M. u. 8.)

A felvételi eljárás során intézményünk egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálatot tart.

A központi írásbeli felvételi vizsga jelentkezési lapján kérjük jelölni, ha a tanuló részére kedvezményt kérnek a feladatlapok megírásával kapcsolatban. A jelentkezési laphoz kérjük mellékelni a szakértői bizottság szakvéleményének másolatát, valamint a szülő konkrét mentességre vonatkozó kérelmét.

 

Kedvezményként adható:

- Időhosszabbítás (tantárgyanként max. 30 perc)

- Segédeszköz használat (pl. számológép)

- Az írásbeli dolgozat egy részének értékelése alóli felmentés (pl. helyesírás értékelése alóli felmentés)

A fenti három lehetőség közül kérjük a megfelelőt jelezni!

Az SNI tanuló a szakértői véleményben leírtak alapján a továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskolától kérheti a központi írásbeli vizsga alóli felmentését, az írásbeli vizsgát szervező középiskolától nem.

A központi írásbeli vizsga eredményéről 2022. február 07-ig közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat az intézmény, azzal, hogy a vizsga részletes eredményeit tartalmazó Értékelő lapot minden tanulónak átadja! Az értesítés kizárólag ebben a formában történhet meg!

Az iskola biztosítja az írásbeli dolgozatok 8 munkanapon belüli megtekintését 8-16 óra időtartamig, valamint lehetőséget biztosít a dolgozatok fénymásolására is. Továbbá a megtekintés napján a szülők észrevételt tehetnek a javítással kapcsolatosan, mellyel kérhetik a dolgozatok újrajavításának lehetőségét.

2022. március 16-ig az iskola nyilvánosságra hozza az ideiglenes felvételi jegyzéket.

A nyilvánosságra hozatal a tanulói azonosító szám, vagy jelige alapján történik.

A Felvételi Központ 2022. március 28-ig elektronikus formában megküldi a hozzánk jelentkezettek névsorát ABC sorrendben.

Az intézmény igazgatója 2022. április 12-ig készíti el az ideiglenes felvételi rangsort és azt megküldi a Felvételi Központnak.

A Felvételi Központ egyezteti az elektronikusan és levélben érkezett igazgatói döntéseket, kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középiskoláknak 2022. április 22-ig. (egyeztetett felvételi jegyzék)

Az iskola 2022. április 29-ig megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. A felvételről szóló értesítésben közöljük a beiratkozás pontos időpontját, módját. A beiratkozás ideje: 2022. június 22-23.

 

2022. május 9 – augusztus 31. között rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanuló került felvételre.

A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülő jogorvoslati eljárást kezdeményezhet, kérelmét az iskola igazgatója továbbítja a fenntartónak. Határidő: 2022. május 15. A fenntartó 2022. június 1-ig lefolytatja a jogorvoslati eljárást a benyújtott kérelmek alapján.

kozszolgmivk badgesmartisiwsanyasag56749351 2446849471991768 1401098686498340864 ndiakig

hu Magyar zh-CN 简体中文 en English fr Français de Deutsch it Italiano ja 日本語 pl Polski es Español sv Svenska uk Українська zu Zulu